Lus Tshaj Tawm

Mus nkag rau Skyward mus saib xyuas seb menyuam cov ntaub ntawv puas tseem yog li qub

District 624 Lub Hom Phiaj

White Bear Lake Area School District yog thawj coj nrhiav tswv yim tshiab rau txoj kev kawm ntawv thiab koom tes nrog lwm tus vim lub hom phiaj yog kom pab peb cov menyuam kawm ntawv:

  • kom muaj siab ntshaw txog txoj kev kawm,
  • kawm ntawv kom tau,
  • kom muaj txoj kev npau suav, thiab
  • kom ua tus neeg txawj coj thiab to taub txog txhua yam nyob rau ntiaj teb

pab txhua tus menyuam rau siab, muaj txoj kev hwm thiab xav txog txhua tus menyuam kawm ntawv vim ib leeg txawv ib leeg.

District Txoj Kev Ntseeg

Lub White Bear Lake Area School District txhawb kom menyuam txawj ua neej zoo thiab koom tes zoo nrog txhua tus, hlub txog lawm tus, coj ncaj, hwm txog lawm tus, paub dej num thiab muaj siab pab. 

Cov tsev kawm ntawv nyob rau White Bear Lake zoo siab tos txais koj thiab koj tus menyuam. Yog koj muaj lus nug txog cov tsev kawm ntawv, los yog cov ntawv sau nyob rau peb lub website, thov hu tuaj rau peb ob tug Hmoob Cultural Liaison:

NIRVANA YANG

NIRVANA YANG

EDUCATIONAL EQUITY SPECIALIST
District Center